Bedrijfsartsen

Een afspraak met de bedrijfsarts

 

In de periode dat een werknemer ziek is, kan de vraag naar voren komen of een bezoek aan de bedrijfsarts zinvol is en zo ja, wanneer. De ervaring leert dat een bezoek aan de bedrijfsarts in de eerste veertien dagen van het verzuim meestal niet leidt tot verkorting van het verzuim. In sommige gevallen kan een eerdere oproep zin hebben:

  • Als er bij de werkgever gerede twijfel bestaat of het verzuim legitiem is.
  • Als het een complexe situatie betreft, waarbij tijdig ingrijpen mogelijk langdurig verzuim kan voorkomen.

 

Een consult bij een bedrijfsarts is alleen zinvol als de bedrijfsarts beschikt over goede informatie en als er een concrete vraag ligt. Door gebruik te maken van een dialoogformulier (een formulier waarop alle partijen kunnen rapporteren en kunnen terugvinden wat er door anderen is afgesproken) kan de bedrijfsarts deze vraag beantwoorden. Over het algemeen wilt u antwoord op de volgende drie vragen:

1. Is er sprake van verzuim in het kader van de ziektewet of WAZO?
Wanneer er geen sprake is van verzuim in het kader van de ziektewet of WAZO betekent dit dat er medisch gezien geen beroep gedaan kan worden op de ziektewet en twee jaar wachttijd of op een WAZO-uitkering.
Wanneer er wel sprake is van een WAZO-uitkering, kunt u dit melden bij het UWV zodat zij de loondoorbetaling overnemen.

2. Is er een adequate behandeling (gestart)?

a. Zo ja, wat is de prognose? 

b. Zo nee, acht u het zinvol om de werknemer door te verwijzen en wat is alsnog de prognose?
De werknemer zal zich moeten inspannen om zo snel mogelijk te re-integreren naar (eigen) werk. Dit betekent dat zij/hij zich onder behandeling dient te stellen bij (medisch) specialisten. Indien de werknemer dit verzuimt, is het als werkgever uw verantwoordelijkheid om de werknemer hierop aan te spreken.
Ook wilt u weten hoe lang het verzuim ongeveer gaat duren in verband met roosteraanpassing dan wel vervanging.

3. Is de werknemer in staat om passend vervangend werk te verrichten? 

a. Zo ja, wat is de belastbaarheid van de werknemer in termen van functionele mogelijkheden (FML)?
Als werkgever dient u de benutbare mogelijkheden van de werknemer te gebruiken om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het (eigen) werk te helpen. Dit kan betekenen dat de werknemer (tijdelijk) ander passend werk verricht om van daaruit te re-integreren naar het eigen werk. Hierdoor blijft de werknemer ook betrokken bij de organisatie, waardoor de verzuimduur kan worden verkort.
Met FML-termen geeft de bedrijfsarts aan waartoe de werknemer medisch in staat wordt geacht. Hiermee kunt u passende werkzaamheden zoeken binnen de organisatie.

Zo voorkomt u dat de bedrijfsarts ongevraagde adviezen geeft. De bedrijfsartsen met wie wij samenwerken zijn adviseur, u als werkgever voert de regie.